برگزاری کلاس آموزشی علم تمرین بین بانوان ورزشکار شهرستان درخانه جودو با مدرسی آقای مهران کارگر ریاست محترم اداره ورزش وجوانان شهرستان  

برگزاری کلاس آموزشی علم تمرین بین بانوان ورزشکار شهرستان درخانه جودو با مدرسی آقای مهران کارگر ریاست محترم اداره ورزش وجوانان شهرستان