برگزاری اخیر جلسه هیئت انجمن های ورزشی شهرستان کوهبنان که مباحثی درباره نحوه ی برگزاری ورزش ها و جلسات دیگر و هم چنین چگونگی عملکرد های اخیر مورد بررسی انجمن قرار گرفت.

 

برگزاری اخیر جلسه هیئت انجمن های ورزشی شهرستان کوهبنان

که مباحثی درباره نحوه ی برگزاری ورزش ها و جلسات دیگر و هم چنین چگونگی عملکرد های اخیر مورد بررسی انجمن قرار گرفت.
IMG_3407 IMG_3405 IMG_3406