مسابقه دوستانه والیبال بین جوانان باشگاه امام علی (ع) شهرستان کوهبنان وباشگاه ریحان شهر زرند درمحل سالن ورزشی امام علی (ع) با شعار هشدارایدز برای جوانان برگزار گردید ودرپایان جوانان شهرستان کوهبنان با نتیجه ۳بر۰برحریف خود غلبه کردند.    

مسابقه دوستانه والیبال بین جوانان باشگاه امام علی (ع) شهرستان کوهبنان وباشگاه ریحان شهر زرند درمحل سالن ورزشی امام علی (ع) با شعار هشدارایدز برای جوانان برگزار گردید ودرپایان جوانان شهرستان کوهبنان با نتیجه ۳بر۰برحریف خود غلبه کردند.

 

 

IMG_5400