نفرات برترمسابقات تنیس روی میز مدارس ابتدایی پسرانه که به مناسبت حماسه ۹ دی برگزارشده بودمعرفی شدند مسابقات تنیس روی میزمدارس ابتدایی پسرانه شهرستان درمحل آکادمی تنیس روی میزباشرکت ۳۰ورزشکاربرگزارشد. پس ازرقابت سه روزه محمدعلی تردست ازدبستان ابوریحان مقام اول ومحمدحسن توکلی ، علی اکبرخیراندیش وپوریاغلامی ازدبستان آذین مقام دوم تاچهارم راکسب کردند

نفرات برترمسابقات تنیس روی میز مدارس ابتدایی پسرانه که به مناسبت حماسه ۹ دی برگزارشده بودمعرفی شدند

مسابقه تنیس

مسابقات تنیس روی میزمدارس ابتدایی پسرانه شهرستان درمحل آکادمی تنیس روی میزباشرکت ۳۰ورزشکاربرگزارشد. پس ازرقابت سه روزه محمدعلی تردست ازدبستان ابوریحان مقام اول ومحمدحسن توکلی ، علی اکبرخیراندیش وپوریاغلامی ازدبستان آذین مقام دوم تاچهارم راکسب کردند