بی حسین بن علی احساس پیری می کنم

نی که پیری بلکه احساس حقیری می کنم

گفت سائل از چه رو محکم به سینه می زنی؟

گفتم از آینه ی دل گردگیری می کنم

باز محرم آمد و همه آماده می شوند برای عزاداری، عرض ادب، و گریه ی براشرف اولاد آدم یعنی حسین ابن علی (ع). اما امسال جنس عزاداری و سوگواری با وجود این ویروس منحوس کمی متفاوت خواهد بود.
هرچند همانند سالهای گذشته نمی توان درقالب دسته های عزاداری و هیئت در کوچه ها و خیابان ها عزاداری کردولی دل مردم حسینیه ای است به وسعت کل ایران اسلامی . محرم امسال در این حسینیه جای یک نفر خالیست و کسی نیست جزء سیدالشهداء جبهه مقاومت حاج قاسم سلیمانی عزیز. چقدر نبودت را احساس میکنیم سردار دلها، هرچند روح مطهر تو بر سفره سیدالشهداء متنعم است اما دلهادر فراق تو بیقرار.
دعایمان کن تا ماهم همچون تو حسینی وار زندگی کنیم ،حسینی بمیریم و حسینی محشور شویم.ان شاالله.
محمدجواداکبری
مدیرمسئول سایت ورزش کوهبنان

بی حسین بن علی احساس پیری می کنم

نی که پیری بلکه احساس حقیری می کنم

گفت سائل از چه رو محکم به سینه می زنی؟

گفتم از آینه ی دل گردگیری می کنم

باز محرم آمد و همه آماده می شوند برای عزاداری، عرض ادب، و گریه ی براشرف اولاد آدم یعنی حسین ابن علی (ع). اما امسال جنس عزاداری و سوگواری با وجود این ویروس منحوس کمی متفاوت خواهد بود.
هرچند همانند سالهای گذشته نمی توان درقالب دسته های عزاداری و هیئت در کوچه ها و خیابان ها عزاداری کردولی دل مردم حسینیه ای است به وسعت کل ایران اسلامی . محرم امسال در این حسینیه جای یک نفر خالیست و کسی نیست جزء سیدالشهداء جبهه مقاومت حاج قاسم سلیمانی عزیز. چقدر نبودت را احساس میکنیم سردار دلها، هرچند روح مطهر تو بر سفره سیدالشهداء متنعم است اما دلهادر فراق تو بیقرار.
دعایمان کن تا ماهم همچون تو حسینی وار زندگی کنیم ،حسینی بمیریم و حسینی محشور شویم.ان شاالله.
محمدجواداکبری
مدیرمسئول سایت ورزش کوهبنان