بازدید کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل استان و کارشناس ارزیابی عملکرد و امین اموال از اداره ورزش و جوانان کوهبنان  در هفته جوان کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل استان و کارشناس ارزیابی عملکرد و امین اموال  استان از اداره ورزش و جوانان کوهبنان بازدید نمود  […]

بازدید کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل استان و کارشناس ارزیابی عملکرد و امین اموال از اداره ورزش و جوانان کوهبنان

 در هفته جوان کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل استان و کارشناس ارزیابی عملکرد و امین اموال  استان از اداره ورزش و جوانان کوهبنان بازدید نمود  در این بازدید از سیستم اداری مالی و غیره بازدید شد و آموزش لازم در زمینه امور مالی هیات ها داده شد

IMG_6305 IMG_6304شد