?بازدید منصور جعفری نژاد سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان از مدرسه فوتسال بخش کیانشهر ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?بازدید منصور جعفری نژاد سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان از مدرسه فوتسال بخش کیانشهر


?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان