?بازدید آقای قاسمی رئیس هیئت جودو شهرستان کوهبنان و اعضای این هیئت از کلاس جودوی آقایان و بانوان ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?بازدید آقای قاسمی رئیس هیئت جودو شهرستان کوهبنان و اعضای این هیئت از کلاس جودوی آقایان و بانوان


?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان