کارشناس کمیسیون ماده ۸۸ اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان از کلیه اماکن ورزشی شهرستان بازدید به عمل آوردند. روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

کارشناس کمیسیون ماده ۸۸ اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان از کلیه اماکن ورزشی شهرستان بازدید به عمل آوردند.

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان