انتخاب چهار هندبالیست (دختر) شهرستان کوهبنان سرکارخانم مبینا میرزایی ،فاطمه ایزدی، الهه ایزدی و مژده سادات آزادجهت شرکت در مسابقات کشوری ، باتشکر از سرکارخانم احمدی مربی زحمتکش هندبال شهرستان 🌹 روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌹

انتخاب چهار هندبالیست (دختر) شهرستان کوهبنان سرکارخانم مبینا میرزایی ،فاطمه ایزدی، الهه ایزدی و مژده سادات آزادجهت شرکت در مسابقات کشوری ، باتشکر از سرکارخانم احمدی مربی زحمتکش هندبال شهرستان 🌹 روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌹