اعزام کاروان ورزشی بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان به مسابقات کشوری کاروان ورزشی بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان در سه رشته کبدی ،داژبال و هفت سنگ به مسابقات بومی محلی کشوری که ازتاریخ ۲۴مردادلغایت ۲۹مرداددرشهرستان شهرکرداستان چهارمحال بختیاری برگزار می گردداعزام شدند،با آرزوی موفقیت و سلامتی برای ورزشکاران منتخب درمسابقات کشوری  

اعزام کاروان ورزشی بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان به مسابقات کشوری

کاروان ورزشی بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان در سه رشته کبدی ،داژبال و هفت سنگ به مسابقات بومی محلی کشوری که ازتاریخ ۲۴مردادلغایت ۲۹مرداددرشهرستان شهرکرداستان چهارمحال بختیاری برگزار می گردداعزام شدند،با آرزوی موفقیت و سلامتی برای ورزشکاران منتخب درمسابقات کشوری