۱- همواره به توپ نگاه کنید. ۲- مدافع همیشه باید بین دروازه و مهاجم حریف باشد. ۳- سعی کنیدحریف را از مسیرخودش منحرف کنید و اورا به کناره های زمین بکشانید.(آخرین عمل: تکل کردن فقط روی توپ) ۴- اگر درمقابل مهاجم قرارگرفتید چندقدمی به عقب بردارید. ۵- به مهاجم دریبل زن و باهوش، کم نزدیک […]

۱- همواره به توپ نگاه کنید.

۲- مدافع همیشه باید بین دروازه و مهاجم حریف باشد.

۳- سعی کنیدحریف را از مسیرخودش منحرف کنید و اورا به کناره های زمین بکشانید.(آخرین عمل: تکل کردن فقط روی توپ)

۴- اگر درمقابل مهاجم قرارگرفتید چندقدمی به عقب بردارید.

۵- به مهاجم دریبل زن و باهوش، کم نزدیک شوید.