اصول حفظ توپ : ۱-   باز شدن در زمان مالکیت توپ ۲-   حرکت نمودن (چرخش) ۳-   سرعت در پاس( timing ) ۴-   پاس مطمئن – انتخاب گزینه مناسب ۵-   نبردن توپ به فضاب بسته تمرینات حفظ توپ: ۵v3   ۴v2 انواع حفظ توپ در شرایط بازی: ۱- حفظ توپ کنترلی: در جهت در دست گرفتن کنترل بازی […]

اصول حفظ توپ :

۱-   باز شدن در زمان مالکیت توپ

۲-   حرکت نمودن (چرخش)

۳-   سرعت در پاس( timing )

۴-   پاس مطمئن – انتخاب گزینه مناسب

۵-   نبردن توپ به فضاب بسته

تمرینات حفظ توپ:

۵v3   ۴v2

انواع حفظ توپ در شرایط بازی:

۱- حفظ توپ کنترلی: در جهت در دست گرفتن کنترل بازی صورت می گیرد.

موارد استفاده از حفظ توپ کنترلی:

–        فشار روانی بالا باشد.

–        تیم ما مهمان باشد.

اصول حفظ توپ کنترلی:

۱-   باز شدن

۲-   حرکت کردن

۳-   پاس دادن

۴-   پاس مطمئن

۵-   نبردن توپ به فضای بسته

۶-   با حوصله بودن

۷-   داشتن آرامش

۲-حفظ توپ آرام کننده: در شرایطی که نیاز داریم سرعت بازی را کاهش دهیم مورد استفاده قرار میگیرد.

موارد استفاده از حفظ توپ آرام کننده:

–        موقعی که گل جلو هستیم.

–        سرعت بالای بازی به نفع ما نباشد.

اصول مهم در حفظ توپ آرام کننده:

۱-   باز شدن

۲-   حرکت کردن

۳-   سرعت در پاس

۴-   دقت در پاس

۵-   نبردن توپ به فضای بسته

۶-   کند کردن ریتم بازی

کند کردن ریتم بازی:

جهت کم کردن سرعت بازی و احیانا محاظت از گل زده سرعت بازی را کم می کنیم و با دادن پاس به عقب و بردن توپ به گوشه ها و … به هدف می رسیم.

۳-حفظ توپ سریع:

زمانیکه می خواهیم سریعتر به دروازه حریف برسیم و نیاز به گل داریم.

موارد استفاده از حفظ توپ سریع:

۱-   مواقعی که تیم ضعیفتر از ماست.

۲-   مواقعی که به گل نیاز داریم.

اصول مهم در حفظ توپ سریع:

۱-   نبردن توپ به فضای بسته

۲-   پاس مطمئن

۳-   سرعت در پاس

۴-   انتخاب گزینه مناسب

۵-   باز شدن

۶-   بازی رو به جلو

۷-   کم کردن عرض بازی

۸-   انتقال سریع بازیکنان

۹- سرعت در جابجایی