با توجه به حل مشکل مالی تیم جهت شرکت در مسابقات آتی استانی و تکمیل لیست بازیکنان از پنجشنبه۱۵ آذرماه ۹۲ تا تاریخ ۵ دیماه ۹۲ هر پنجشنبه و جمعه در زمان برگزاری تمرینات از علاقه مندان به حضور در این باشگاه  تست فنی به عمل می آید و افراد برتر به تمرینات تیم فراخوانده […]

با توجه به حل مشکل مالی تیم جهت شرکت در مسابقات آتی استانی و تکمیل لیست بازیکنان از پنجشنبه۱۵ آذرماه ۹۲ تا تاریخ ۵ دیماه ۹۲ هر پنجشنبه و جمعه در زمان برگزاری تمرینات از علاقه مندان به حضور در این باشگاه  تست فنی به عمل می آید و افراد برتر به تمرینات تیم فراخوانده میشوند.

football_16_20100531_1225410669