جودوکاران برتر شهرستان کوهبنان با هماهنگی هیئت جودو و مربی…

اردو یک روزه ورزش کاران جودو کار شهرستان کوهبنان

جودوکاران برتر شهرستان کوهبنان با هماهنگی هیئت جودو و مربی جودو شهرستان اقای محمدجواد اکبری با اردو ۱ روزه تفریحی و زیارتی سال جدید را اغاز و در خاطرات خود حک نمودند .

این اردو ۱ روزه در امام زاده زیدبن علی دهستان خرمدشت برگزار شد.