۸اردوی فرهنگی ورزشی دختران جوانان به مناسبت هفته جوان. به روستای کن ۶

۸اردوی فرهنگی ورزشی دختران جوانان به مناسبت هفته جوان. به روستای کن

۶