در ادامه مسابقات والیبال بانوان شهرستان کوهبنان هفته تربیت بدنی تیم امیدبخش و پاسارگاد برای کسب. مقام سوم وتیم پیشکسوتان واتحاد جهت قهرمانی باهم رقابت خواهند کرد. روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان

در ادامه مسابقات والیبال بانوان شهرستان کوهبنان هفته تربیت بدنی تیم امیدبخش و پاسارگاد برای کسب. مقام سوم وتیم پیشکسوتان واتحاد جهت قهرمانی باهم رقابت خواهند کرد. 🌹روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان