اجرای ورزش صبحگاهی هماهنگ دختران و زنگ آغاز هفته سلامت به مناسبت هفته سلامت

اجرای ورزش صبحگاهی هماهنگ دختران و زنگ آغاز هفته سلامت به مناسبت هفته سلامت